در این مطالعه فراوانی جمعیت ماهیان خاویاری در اعماق کمتر از ده متر در حاشیه جنوب شرقی دریای خزر در 4 منطقه میانقلعه ، خواجه نفس و ترکمن صورت گرفت . فراوانی مطلق شاخص فراوانی نسبی (صید به ازای واحد تلاش) در مناطق ، ایستگاهها و فصول مختلف در طی سالهای 82-84 فصول مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
در مدت این بررسی مجموعا،568 عدد ماهی خاویاری صید گردید که 262 عدد مربوط به سال 83-83 و 306 عدد مربوط به 84-83 بود تاس ماهی ایرانی بیشترین فراوانی، ازون برون ، شیپ تاس ماهی روسی و فیل ماهی در رتبه های بعدی قرار داشتند . بیشترین فراوانی تاس ماهی ایرانی مربوط به منطقه تازه آباد می باشد. و مناطق میانقلعه، خواجه نفس و ترکمن در رتبه های بعدی قرار داشتند بیشترین فراوانی کل ماهیان خاویاری صید شده در سال 83-82 مربوط به عمق 2 متر و در سال 84-83 مربوط به عمق 10 متر می باشد.
بیشترین تعداد ماهی صید شده در هر سری دام در روز ( شاخص فراوانی نسبی) 69/6 عدد به گونه تاس ماهی ایرانی تعلق داشت صید در واحد تلاش گونه های ،ازون برون58/0 عدد، شیب 28/0 عدد، تاس ماهی روسی 21/0 عدد و فیل ماهی 03/0 عدد بود.
دامنه سلولی تاس ماهی ایرانی در سالهای 84-82 بین 10 تا 140 سانتی متر متغیر بود آزمون تست توکی 05/0>p که بین میانگین طول و وزن تاس ماهی ایرانی در سالهای 83-84 و 84-83 اختلاف معنی داری نشان می دهد و در حالیکه برای ماهی ازون برون این اختلاف معنی دار نمی باشد.
بیشترین فراوانی طولی تاس ماهی ایرانی 7/41 % در طبقات طولی 25-20 سانتی متر مشاهده گردید.
ضریب چاقی برای گونه تاس ماهی ایرانی در فصل های مختلف محاسبه گردید . بیشترین ضریب چاقی در فصل های زمستان 82 و زمستان 83 بترتیب ،93/0 و 41/0 بدست آمد.