ریاست مرکز
معاون پژوهشی
معاون اداری مالی و برنامه ریزی
اکولوژی
ارزیابی ذخایر