به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان، نشستی به منظور هم اندیشی و برنامه ریزی در راستای توسعه همکاری مشترک جهت برگزاری و اجرای کارگاه­های آموزشی و ترویجی، روز مزرعه و نشست های تخصصی با حضور رئیس و مسئول ترویج مرکز، مسئولین اداره ترویج مدیریت ترویج هماهنگی جهاد استان در محل دفتر ر یاست برگزار شد. ابتدا فاضل رئیس مرکز ضمن خوشامدگویی، با تشریح عملکرد در حوزه ترویج این مرکز در امر برگزاری کارگاه­های آموزشی و ترویجی  و نیز برداشتن قدم­های اساسی در جهت اجرای بهتر برنامه­های ترویجی همچون کارگاه­ها، روز مزرعه و نشست های تخصصی و برگزاری آنها در مزرعه الگویی جهت ارتقای سطح دانش بهره برداران و کارشناسان ذی ربط در امر پرورش آبزیان در استان برای سال جاری بیان نمودند. سپس حق پناه ضمن تشکر از همکاری های  همکاران در آن مدیریت درباره عملکرد امر ترویج این مرکز توضیحاتی بیان نمودند که این مرکز در امر ترویج و آموزش در بخش آبزی پروری نسبت به سایر ارگان ها استان در امر آبزی پروری برتری محسوسی داشته است و نسبت به تغییرات نحوه برگزاری کارگاههای آموزشی و ترویجی نسبت به سال های پیشین اشاره نمودند. سپس آقای نخعی از مدیریت هماهنگی ترویج ضمن تشکر از همکاری های مفید و مثمر ثمر مرکز در امر ترویج ، برنامه ریزی های  سال جاری آن مدیریت را عنوان نمودند. در پایان خانم قاضی مقدم در خصوص روز مزرعه، نشست های تخصصی و مزرعه الگویی و بهتر بودن برگزاری و اجرای برنامه ها در این مزارع مواردی را بیان نمودند. پس از بحث و بررسی های لازم تصمیمات مقتضی به منظور اجرای بهینه موارد فوق اتخاذ شد.