تشکیل جلسه كمیته علمي آمار صید استان با حضور معاونت صید و صیادی شیلات استان، ریاست مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان و تیم همراه و کارشناسان دفتر امور صید و صیادی و یگان بهسازی و حفاظت آبزیان در سالن جلسات شیلات استان گلستان تشکیل شد. در ابتدا آقای یحیی معاونت صید ضمن خیر مقدم و تشکر از زحمات همکاران در نظارت و جمع آوری آمار و اطلاعات صید غیرمجاز تشکیل جلسات استاني كمیته علمي آمار صید، به اهمیت و جايگاه كمیته علمي آمار صید پرداختند و سپس گزارشی در مورد میزان برآوردی صید غیرمجاز  ماهیان استخواني و خاویاری ارائه دادند. در این جلسه فاضل ضمن تشکر از فعالیت واحدهای شیلاتی و حفاظت آبزیان مواردی از قبیل کمبود اطلاعات در مورد سواحل شرقی دریای خزر، کمبود اطلاعات دقیق جهت برآورد میزان صید غیر مجاز به ارائه راهکارهایی در این زمینه پرداختند. در پایان نیز دکتر حسینی به آماری در زمینه میزان صید در پشت تور پره ­های صیادی اشاره داشتند.