این مقاله تحت عنوان The fate of nitrogen in the Zarin‑Gol River receiving trout farm effluent در زمینه مدلسازی ریاضی پساب خروجی مزارع قزل آلا در رودخانه زرین گل استان گلستان و با همکاری اساتید دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان، دانشگاه گنبد و مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی و دانشگاه ساسکاچوان کانادا چاپ گردید. این مطالعه به بررسی اکوسیستم رودخانه زرین گل در ایران برای ردیابی مواد آلی در شبکه غذایی و ارزیابی تاثیر پساب مزارع آبزی پروری با استفاده از ایزوتوپ های پایدار نیتروژن ( δ15N ) و کربن ( δ13C ) پرداخت. همچنین با مدل‌سازی بار نیتروژن و تجزیه و تحلیل ایزوتوپ های پایدار، نشان دادیم که ایزوتوپ‌های پایدار ممکن است ردیاب‌های مؤثری از مواد آلی در شبکه‌های غذایی نباشند، بسته به کاربری زمین و سایر منابع نقطه‌ای مواد مغذی نشان دادیم که اکوسیستم رودخانه زرین گل، مانند سایر حوضه‌های با تراکم جمعیت انسانی بالا، تا حدی به دلیل ورود پساب مزارع ماهی قزل‌آلا در برابر اتروفیکاسیون آسیب‌پذیر است. برای کسب جزئیات بیشتر، از طریق لینک زیر، امکان دسترسی به مقاله فراهم شده است :
https://www.nature.com/articles/s41598-023-49243-6