این جلسه با حضور رئیس و معاون پژوهشی مرکز ،معاونت آبزی پروری اداره کل شیلات وکارشناسان مرتبط به منظور بررسی راهکارهای توسعه همکاری های علمی پژوهشی و ترویجی مشترک در محل دفتر ریاست مرکز برگزار شد . به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی –گرگان درابتدا فاضل رئیس مرکز ضمن خوشامد گویی توضیحاتی در خصوص ضرورت توسعه همکاریهای پژوهشی در زمینه بهبود پرورش انواع ماهیان ومیگو با هدف ارتقای تولید وایجاد اشتغالزایی وتامین پروتئین مورد نیاز جامعه ارائه دادند .در ادامه حسینی معاون پژوهشی مرکز نیز بر اهمیت برگزاری نشستهای علمی تخصصی ،برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی ،روز مزرعه ،انجام بازدیدهای میدانی از مزارع میگو بیاناتی ارائه نمودند .نصیری معاون آبزی پروری اداره کل شیلات نیز بر اهمیت برگزاری جلسات هم اندیشی و برنامه ریزی کارگروه های ترویجی، جهت بهره برداران ،کارشناسان ومدیران مزارع میگو در بخش اجرا و ساخت ساختارهای مناسب مانند احداث استخرهای نرسری و تکثیر میگو براساس نیاز و رفع مشکلات مجتمع میگوی گمیشان که موجب افزایش بازدهی و تولید بیشتر در استان میگردد توضیحاتی ارائه نمود.درپایان پس از بحث وبررسی های لازم تصمیمات مقتضی به منظور اجرای بهینه امور فوق اتخاذ شد.