به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی - گرگان، این نشست در روز شنبه 20خردادماه سال جاری باحضور ریاست، معاون پژوهشی و کارشناس مرکز با مدیر عامل و کارشناس اتحادیه میگو پروران گمیش تپه استان گلستان برگزار شد.  در این جلسه  راهکارهای توسعه همكاري هاي مشترك ترویجی ، عناوین و نحوه اجرای کارگاههای آموزشی - ترویجی برای کارشناسان و بهره برداران سایت میگو ، روزمزرعه ، نشست های تخصصی ترویجی و بکارگیری نیروهای محقق معین در مزارع براساس نیاز و مشکلات احتمالی بحث وتبادل نظر شد و  تصمیمات مرتبط اتخاذ گردید.