بازدید ریاست مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به همراه معاونت محیط زیست استان و کارشناسان از وضعیت تالاب گمیشان
در این بازدید در خصوص روند پسروی دریای خزر و آینده تالاب گمیشان بحث و گفتگو شد. در همین خصوص دکتر قربانی و دکتر پاتیمار در خصوص مطالعات انجام گرفته در زمینه پسروی دریای خزر و آینده تاثیرات تغییر اقلیم گزارشی ارائه دادند. در ادامه در گزارشی در مورد روند آبگیری و ایستگاه پمپاژ تالاب گمیشان، مطالعات انجام شده و ارزیابی های زیست محیطی سازمان محیط زیست توسط دکتر خیرآبادی ارائه شد. در پایان نیز فاضل در خصوص ارزیابی های زیست محیطی انجام گرفته در زمینه سایت پرورش میگو گمیشان و راهکارهای کنترل و کاهش اثرات پساب راهکارهایی ارائه داد.