در این بازدید ابتدا مهندس تقی پور در خصوص راه اندازی بخش آبزی پروری طبق دستورالعمل مرکزتحقیقات توضیحاتی ارائه نمود. به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی - گرگان ،دکتر آقایی مقدم در خصوص زمان راه اندازی ونحوه فعالیت توضیحاتی دادند .دکتر حسینی نیز پیشنهاداتی در زمینه رفع عیوب مختصر در سیستم طراحی شده مطرح نمودند.در ادامه درباره نوع گونه مورد پرورش بحث وگفتگو شد.