این نشست به منظور بررسی راهکارهای افزایش طرح ها و پروژه های مشترک وطرح های ترویجی باحضور مدیران دفتر پژوهش سازمان تات رئیس موسسه پنبه کشور ،مدیران محققین و اعضای هیئت علمی در محل موسسه تحقیقات پنبه برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی – گرگان در ابتدا دکتر قربانی ضمن خوشامد گویی در خصوص اهداف این نشست توضیحاتی را ارائه نمود .دکتر تورجی مدیر انتقال یافته سازمان در خصوص طرح های مشترک و چالش های آن توضیحاتی ارائه کرددر ادامه دکتر علیشاهی مدیر ارتباطات گروه علمی و دانشگاهی در خصوص طرح های کلانی که کد مصوب دریافت نموده و طرح های مشترک بین موسسات مطالبی بیان نمود.مهندس شریفی مدیر آموزش و ترویج سازمان و مجری کشاورزی پایدار در خصوص نظام نوین ترویج و نقاط قوت و ضعف آن مطالبی اشاره کردند.در ادامه حضار ضمن طرح سئوالاتی چالشهای استانی در اجرای پروژه ها و طرح های مشترک رابیان نمودند.آقایی مقدم نیز ضمن توضیح در خصوص برنامه یاوران تولیدگفت ریل گذاری یک برنامه حتما باید با پیش بینی اعتبار ،نیروی انسانی و زیر ساختهای موجود صورت گیرد.در پایان مدیران معاونت پژوهشی به تمامی سئوالات پاسخ دادند