سومین جلسه شورای تات استان به منظور بررسی 3 پروژه با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان روسای موسسه پنبه ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ،مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان و کارشناسان و محققین سازمان تحقیقات وجهاد استان در محل سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی – گرگان در این جلسه ابتدا دکتر صابری ضمن تبریک ایام الله دهه فجرپروژه های مورد بررسی در جلسه را مطرح نمود . دکتر برزعلی در خصوص هوشمند سازی اقلیم محور و بروز رسانی تحقیقات مطالبی عنوان نمود.دکتر آقایی مقدم در خصوص پروژه تکثیر و تولید انواع میگوی وانامی در استان چالش ها و موانع تولید مطالبی ارائه کرد و در ادامه دکتر نصیری معاون آبزی پروری اداره کل شیلات استان در خصوص اهمیت و لزوم تکثیر بچه میگو در استان و اصلاح ساختار فاز2 میگوی گمیشان مطالبی عنوان نمود وبر تامین اعتبار جهت اجرای این پروژه تاکید کرد در پایان جلسه مطالب ارائه شده به بحث وگفتگو گذاشته شد.