دکتر قربانی رئیس موسسه پنبه کشور به همراه معاون پژوهشی از پروژه مشترک با مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی – گرگان با عنوان جایگزینی نسبی کنجاله پنبه بجای کنجاله سویا در جیره قزل آلا ،بازدید نمودند. به گزارش روابط عمومی مرکز در ابتدا دکتر آقایی مقدم ضمن عرض خیر مقدم در خصوص فعالیتهای مرکز توضیحاتی ارائه نمود. دکتر حسینی مجری پروژه نیز در خصوص روند اجرایی پروژه و تکنولوژی بکار رفته توضیحاتی داد.دکتر قربانی ضمن ابراز خرسندی از اجرای پروژه در خصوص انجام فاز تکمیلی پروژه ابراز آمادگی نمود.در ادامه ایشان از آزمایشگاه های مرکز بازدید کردند. دکتر کشیری معاون پژوهشی موسسه پنبه کشور گفت با توجه به امکانات پیشرفته مرکز امکان انجام پروژه های مشترک و فعالیتهای آزمایشگاهی مقدور می باشد.