در راستای ارزیابی درونی واحدهای تابعه که یکی از الگوهای برنامه نظارت وارزشیابی سازمان تحقیقات،آموزش وترویج کشاورزی بشمار می رود ، اولین جلسه ارزیابی درونی مرکز باحضور دکتر آقایی مقدم و روسای بخشهای تخصصی و جمعی از کارشناسان مرتبط ، با هدف تشکیل کارگروه و تعیین دبیر و اعضای آن در محل سالن جلسات مرکز برگزار شد. در ادامه نحوه تکمیل مستندات توسط دبیر کارگروه تشریح گردیدکه در این خصوص پیشنهاداتی نیز توسط اعضای حاضر در جلسه ارائه شد و مقررگردید با همکاری اعضای کارگروه مستندات ارزیابی درونی مرکز تا پایان بهمن ماه سال جاری تکمیل و برای ارزشیابی واحدهای تابعه به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ارسال گردد.