به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان در 25آذرماه سال جاری جلسه مشترک کمیته فنی بهداشتی میگوبا معاون آبزی پروری و کارشناسان اداره کل شیلات ، کارشناس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی ، کارشناس اداره کل دامپزشکی و جمعی از بهره برداران سایت پرورش میگو در محل سالن جلسات اداره کل شیلات استان با هدف هماهنگی لارم درخصوص زمانبندی آماده سازی سایت میگوی کمیشان برگزار شد. در این جلسه گزارشی از موانع و مشکلات و میزان تولید سایت میگوی کمیشان توسط مدیر عامل اتحادیه میگوی کمیشان ارائه گردید. همچمین برای بهره برداران و شرکت های اجرایی در سایت میگوی کمیشان زمانبندی مشخصی برای اجرای آماده سازی مزارع میگو( مانند آهک پاشی، شخم زنی و..) ، رعایت اصول بهذاشتی در زمان آماده سازی (مانند جمع آوری تلفات میگوباقی مانده از سال قبل ) ارائه گردید . در ادمه، هریک از حاضرین در جلسه به ارائه نقطه نظرات کارشناسی در خصوص نحوه اجراو نظارت براجرای آن پرداختن و درپایان اداره کل شیلات و اداره دامپزشکی استان موظف گردید براجرای آن و تعامل با بهره برداران و با همکاری مرکز تحقیقات و اتحادیه میگو سایت کمیشان براصول اجرای کار نظارت داشته باشند.