به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان ،در راستای همکاری های مشترک با فعالان عرصه تولید ،برای نخستین بار در کشور تکثیر وتولید انبوه دو گونه از ماهیان زینتی با نامهای ماهی زینتی شارک دم قرمز و ماهی پنگوسی آلبینوی کوتوله توسط کارشناسان مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی – گرگان و همکاری کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان زینتی مهندس شهریاری انجام گردید .در این راستا سه قرارداد انتقال دانش فنی تنظیم شده و مقرر گردید تکثیر و تولید انبوه چند گونه جدید وارداتی نیز در دستور کار قرار گیرد.