این میز گرد در تاریخ 14/09/1402 و در محل کارخانه فناوری پارک علم و وفناوری گلستان و با حضور ریاست و کارشناسان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ،رئیس پارک علم وفناوری ،رئیس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی –گرگان،رئیس مرکز رشد و هسته های فناورمرکز تحقیقات و واحد های فناوردر مرکز رشد تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی – گرگان در ابتدا دکتر صابری ضمن عرض خیر مقدم هدف از برگزاری میزگرد را بررسی وضعیت حوضه های مختلف کشاورزی و نقش واحد های فناور و شرکتهای دانش بنیان در توسعه فناورانه کشاورزی توضیحاتی ارائه نمود . دکتر لولایی مدیر مرکز رشد نیز گزارشی از واحد های فناور و فعالیت آنها در مرکز تحقیقات ارائه نمود.دکتر برزعلی در خصوص بنیادی نمودن فعالیتهای کشاورزی و نقش آن در افزایش تولید بر اساس نیازهای جهانی توضیحاتی ارائه نمود .دکتر پاکنژاد در خصوص قانون جهش تولید دانش بنیان و امتیازهای واحدهای فناور در معافیت مالیاتی و استفاده در زیرساختهای دستگاه های اجرایی مطالبی عنوان کرد. دکتر آقایی مقدم در خصوص گذشته ،حال و آینده حوضه های کشاورزی گفت :تغییر اقلیم نیاز ما را به تکنولوژی های نوین،بهره وری حداکثری و هوشمند سازی دو چندان نموده است واین موضوع به عهده نسل جدید و دانشمنددر شرکتهای دانش بنیان است .سپس مدیران واحد های فناور به بیان مشکلات ومسائل خود پرداخته و دکتر برزعلی در خصوص حل مسائل و راهگشایی آنها توضیحاتی دادند. درپایان دو کارگاه تخصصی برای واحد های فناور برگزارگردید.