جلسه کمیته مدیریت صید شیلات استان گلستان با هدف بررسی شیوه نامه برآورد میزان صید غیر مجازماهیان خاویاری درسال 1402 درسالن کنفرانس اداره کل شیلات استان با حضور معاون محترم صید وبنادر ماهیگیری و کارشناسان مربوطه، نماینده شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی-بخش ماهیان خاویاری، کارشناسان مرکز تحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی-گرگان و مسئول یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان تشکیل گردید. منابع آماری مختلف جهت برآورد صيد غير مجاز ماهيان خاویاری در چهار بخش مختلف مورد بررسی قرار گرفت که شامل :الف- صید غیر مجاز از دامهاي قايق هاي پيمانكاري طرف قرارداد شرکت مادر تخصصی توسط صیادان غیر مجاز و مجاز ب- صید گزارش نشده توسط شرکت های تع اوني هاي صيادي پره ج- صيد غیر مجاز از طریق استقرار دام توسط افراد غيرمجاز ح- صيد غير مجازعرضه شده به بازارهاي شاخص و اصلي میباشند.با مباحث انجام گرفته شده در این جلسه مشخص گردیدکه مستنداتی مبنی بر صیدگزارش نشده توسط شرکتهای تعاوني صيادي پره وجود ندارد. همچنین، با توجه به امكانات و ملاحظات استاني(نيروي انساني واعتبارات) دسترسی به دیگر منابع آماری قابل اتکاء بسیار مشکل و یا در برخی موارد غیر ممکن می باشدکه در حال حاضر تنها منبع آماری قابل دسترس برای برآورد تقریبی میزان صید غیر مجاز،ماهیان خاویاری عرضه شده به بازارهاي شاخص و اصلي می باشد.در این جلسه، صید ماهيان خاویاری مجاز توسط 30 فروند شناور قایق طرف قرار داد شرکت مادرتخصصی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ به میزان 230 کیلوگرم گزارش شده است، که بدلیل اهمیت موضوع مقرر گردیددر جلسه بعدی بر اساس مستندات موجود برآورد صید غیر مجاز ماهیان خاویاری برای سه ماهه اول سال جاری صورت گیرد