به منظوربررسی شیوه نامه برآورد میزان صیدغیرمجاز ماهیان استخوانی،جلسه کمیته مدیریت صید شیلات استان گلستان در اداره کل شیلات استان با حضور معاون محترم صید و بنادر ماهیگیری و کارشناسان مرتبط، کارشناسان مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان و مسئول یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان برگزار شد. روشهاي مختلف برآورد صيدغيرمجازماهيان استخواني در دو گروه عمده تقسیم بندی گردیدند که شامل: صید توسط استقراردام بوسیله افراد  غيرمجاز درمصب و مجاورت رودخانه هادرنزدیکی ساحل وهمچنین صید با فاصله از ساحل و صید عرضه شده در بازارهاي شاخص واصلي وحتي فرعي هستند.

مقرر گردید باتوجه به امكانات و ملاحظات استاني(نيروي انساني و اعتبارات) و نیز شرایط تخلیه صید در استان،اطلاعات نمونه جمع آوري شده ازبازارهاي شاخص واصلي عرضه كننده ماهيان استخواني به عنوان منبع اصلی محاسبه نرخ صید در نظرگرفته شده ، که در نهایت با دستیابی به تلاش صیادی جامعه آماری (بر حسب صیاد یا در صورت امکان طاقه تور) برآورد میزان صید غیر مجاز ماهیان استخوانی به تفکیک روش صید صورت گیرد. 

علاوه بر آن، با تلاش های انجام گرفته شده توسط معاونت صیدوبنادرماهیگیری شیلات استان و با تکیه بر داده های صید بازارهاي شاخص واصلي عرضه ماهی، صید غیر مجاز ماهيان استخواني در طول سواحل در سه ماهه اول سال 1402 به میزان 180 تن برآورد شده است که در مقایسه با سه ماهه مشابه سال قبل حدود 3 درصد رشد داشته است. همچنین،به دلیل اهیمت موضوع صیدغیرمجازماهیان استخوانی در برآورد ذخایر مقرر گردید در جلسات بعدی جمع آوری، ثبت و گزارش میزان صید غیر مجاز، نرخ صید (صید به ازای واحد تلاش صیادی) به تفکیک روش های صید ذکر شده از سوی معاونت صید و بنادر ماهیگیری جمع بندی و ارائه گردد.