به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان این جلسه در محل سالن ارشاد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان با حضور دکتر برزعلی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان ،معاونین ،مدیران ستادی و مدیران کل دستگاه های تابعه و روسای مراکز تحقیقاتی با دستور کار ارائه گزارش عملکرد یکساله و برنامه های آتی پیرامون فرصتهای سرمایه گذاری و ارائه گزارش تحقق شعار سال ،مصوبات سفر و جذب اعتبارات 7 مرداد ماه برگزار شد که در این جلسه دکتر صابری رئیس مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان ضمن خیر مقدم گزارشی از عملکرد مرکز تحقیقات ارائه نمودسپس روسای مراکز اجرایی وتحقیقاتی به ارائه گزارشی از مصوبات و اقدامات شاخص خود پرداختند. دکتر آقایی مقدم نیز در خصوص پروژه های پیشنهادی جهت سفر ریاست جمهوری به استان گفت چهار پروژه به مبلغ 430 میلیارد ریال در خصوص پرورش میگو ،ماهی کفال وماهیان خاویاری ارائه گردیده است . وی اضافه کرد 11 پروژه از محل اعتبارات ملی در سال 1402 ،اجرا خواهد شد و 6 پروژه نیز جهت اعتبارات 1 درصد پژوهشی استان پیشنهاد شده است. در پایان دکتر برزعلی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ،ضمن تقدیر از زحمات دستگاه های اجرائی و تحقیقاتی در جمع بندی جلسه با تاکید بر سفر قریب الوقوع دوم ریاست جمهوری به استان ، در خصوص برپایی نمایشگاه توانمندی های خانواده بزرگ جهاد کشاورزی و همکاری با خبرنامه جهاد و آموزش کارکنان توضیحاتی ارائه نمودند