بر اساس گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخل، در زمان برگزاری دوره های آموزشی ، مهندس سقلی فرماندار گمیشان به منظور بررسی نحوه برگزاری و اثربخشی این دوره ها در راستای تولید بهتر و افزایش تولید میگو در سایت گمیشان با حضور خود باعث دلگرمی برگزارگنندگان این چنین دوره ها و کارشناسان و صاحبان مزارع پرورش میگوی استان گردید.

در ابتدا دکتر آقایی مقدم رئیس مرکز ضمن خیر مقدم گفتن به فرماندار و هئیت همراه، حضور مهندس سقلی را در جمع حاضرین به فال نیک گرفتند و در خصوص مرکز تحقیقات و عملکرد آن در طی چندین سال گذشته و نیز مثبت بودن برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مطالبی را ارئه دادند. در ادمه آقای پاسندی رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی میگو پروران گمش تپه ، ضمن تشکر از فرماندار و هئیت همراه و همکاری ایشان در کلیه امورات اجرایی و عمرانی ، برخی از مشکلات موجود در سایت میگو را عنوان نمودند. پس از آن سقلی دراین نشست اظهارداشت: آبزی‌پروری یکی از مزیت‌های مهم و اصلی استان گلستان بویژه شهرستان گمیشان است و باید بیشترین توان تخصصی و مالی و عمرانی روی این موضوع متمرکز شود و اگر نیاز به بودجه هم باشد باید به این سمت سوق داده و تقویت شود . همچنین در ادمه ایشان بیان نمودند که سایت ۶۰۰۰ هکتاری پرورش میگو شهرستان با عنایت ویژه استاندار معزز دکتر زنگانه مقرر گردید که به متقاضیان بومی شهرستان اهدا گردد، که اقدامی بسیار مهم است واشتغال زایی خوبی برای شهرستان فراهم می آورد .

فرماندارگمیشان درپایان تاکیدکرد: به منظور تولید میگوی پرورشی عاری از بیماری، باید با برنامه‌ریزی مناسب و کار کارشناسی دقیق برای ریشه کنی همیشگی ویروس لکه سفید در سایت‌های پرورش این آبزی اقدام شود . درپایان حاضرین سوالاتی از فرماندارگمیشان مطرح نمودند.