به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی – گرگان ، کارگاه آموزشی تحت عنوان ،، فاکتورها و عوامل محیطی در بروز بیماری AHPND T ، روش های پیشگیری و کنترل آن،، با حضور دکتر آقایی مقدم ،محققین ، کارشناسان اداره کل شیلات ، اداره کل دامپزشکی و مدیریت هماهنگی ترویج جهاد استان ، کارشناسان و صاحبان مزارع سایت میگوی گمیشان و نیز شرکت تعاونی میگو پروران میگو گمش تپه در سالن جلسات فرمانداری گمیشان برگزار گردید. در ابتدا دکتر آقایی مقدم رئیس مرکز از اهداف مرکز ونیز عملکرد مرکز و دلایل تشکیل این کارگاههای آموزشی – ترویجی بیان نمودند. در ادمه نصیری معاون آبزی پروری در خصوص وضعیت تولید میگو در سال گذشته و فعالیت پرورشی ارائه نمودند. در ادامه رئیس هئیت مدیره شرکت آبزی پروران میگوی گمش تپه در خصوص تشکل ها در سایت میگوی گمیشان و مفید بودن برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی – ترویجی توضیحاتی بیان نمودند. در این دوره مطالبی در باره بیماری AHPND و در صورت بروز این بیماری و پیش از آن و کنترل آن در صورت وقوع بیماری در منطقه توسط دکتر مهرابی ارائه گردید . در پایان این کارگاه با پرسش و پاسخ حاضرین و مدرس پایان یافت.