به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی – گرگان ، کارگاه آموزشی تحت عنوان : غذا دهی میگو و بیماری های تغذیه ای دردوران پرورش با حضور دکتر آقایی مقدم ،محققین ، کارشناسان اداره کل شیلات ، اداره کل دامپزشکی و مدیریت هماهنگی ترویج جهاد استان ، کارشناسان و صاحبان مزارع سایت میگوی گمیشان و نیز شرکت تعاونی میگو پروران میگو گمش تپه در سالن جلسات فرمانداری گمیشان برگزار گردید. در ابتدا دکتر آقایی مقدم رئیس مرکز از اهداف مرکز ونیز عملکرد مرکز و دلایل تشکیل این کارگاههای آموزشی – ترویجی بیان نمودند. در ادمه نصیری معاون آبزی پروری در خصوص وضعیت تولید میگو در سال گذشته و فعالیت پرورشی مطالبی بیان نمودند. همچنین رئیس هئیت مدیره شرکت آبزی پروران میگوی گمش تپه در خصوص تشکل ها در سایت میگوی گمیشان و مفید بودن برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی – ترویجی مطالبی بیان نمودند. همچنین در این دوره مطالبی در باره تغدیه و ایمنی سازی میگوهای پرورشی در برابربیماری مختلف در منطقه با استفاده از غذاهای باکیفیت توسط دکتر سید مرتضی حسینی ارائه گردید. در پایان این کارگاه با پرسش و پاسخ حاضرین و مدرس پایان یافت