این جلسه با حضور نمایندگان مراکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان و مهندس قرنجیک به نمایندگی از مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی تشکیل شد.به گزارش روابط عمومی مرکز در این نشست در خصوص تهیه الگوی کشت محصولات کشاورزی استان گلستان براساس ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی ،بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شدتا برای این محصولات 5 کارگروه تخصصی تشکیل شده و در این گروه های کاری که با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستانها تشکیل می گردد الگوی کشت مرتبط با هر محصول تهیه گردد.