بمنظور احصاء مشکلات پرورش میگودراستان گلستان، درتاریخ 22 اسفندماه 1401، نشست تخصصی با حضور رییس و مسئول بخش اکولوژی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان و رییس و اعضای اتحادیه میگو پروران گلستان دردفترریاست مرکز برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان، دراین جلسه ابتدا مهندس فیله کش درخصوص نیاز های جدی پرورش میگو دراستان گفت: تکثیر میگوی وانامی، گونه های جایگزین و برنامه ریزی دوکشت در سال و مشکل بیماری درسایت از نیازهای اصلی پرورش دهنده گان می باشد که همراهی مجدانه تحقیقات استان را می طلبد. درادامه مهندس قدمی مدیرعامل اتحادیه گفت: اتحادیه آمادگی کامل جهت هرگونه مشارکت در پروژه های تحقیقاتی را دارد. سپس دکترآقایی مقدم بیان داشت: طرح مولدسازی میگوی کروما دردستور کار موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور بوده و به همین منظور تعداد میگوی کروما در مرکز تحقیقات چابهار نگهداری می­شود. این میگو قابلیت کشت در نیمه دوم سال را داراست و می تواند گزینه خوبی برای استان باشد. وی در خصوص گونه های جایگزین نیز اضافه نمود کفال خاکستری گزینه ی مناسبی برای کشت توام با میگوی وانامی و یا کشت جایگزین می باشد که دراین راستا مذاکراتی با پرورش دهنده های میگو در استان جهت مشارکت در پژوهش وبا مرکز چابهار جهت تهیه بچه ماهی مورد نیاز صورت پذیرفته است.