حضور دکتر آقایی مقدم دراولین جشنواره طبخ آبزیان در استان گلستان .به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان در این جشنواره آبزیان طبخ شده به روشهای گوناگون از کلیه مناطق استان گلستان  و با هدف ترویج تولیدات غذایی آبزیان شهرهای مختلف و معرفی فرهنگ والگوی مصرف بیشتر آبزیان در معرض نمایش قرار گرفت همچنین از بزرگترین ساندویج میگو و ماهی در دنیا رو نمایی شد