به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان گزارش عملکرد سالانه مرکز در سال1401 در روز سه شنبه از طریق ویدیو کنفرانس توسط دکتر آقایی مقدم به سمع ونظر رییس موسسه ،دکتر محمود حافظیه معاون پژوهشی موسسه دکتر قائد نیا ،دکتر حسین زاده و دکتر شریف روحانی قائم مقام موسسه رسید .در این گزارش مرکز در سالجاری 5 پروژه داشته که یک پروژه در خصوص تنوع زیستی وذخایر ژنتیکی و سه پروژه در زمینه مدیریت اقتصادی وترویجی یک پروژه دارای گزارش نهایی فروست دار بود و در زمینه مقالات علمی پژوهشی خارجی یک مقاله ( Q1 ) ودو مقاله ( Q2 ) در زمینه امنیت غذایی وهمچنین و یک یافته قابل ترویج (مندرج در کتاب یافته های قابل ترویج یا مورد تایید دفتر امور پژوهشی) بود.پژوهش بنیادی یک مورد و پروژه کاربردی توسعه ای خاص نیز یک مورد وپروژه کاربردی توسعه ای غیر خاص 3 مورد گزارش نهایی دارای فروست 3مورد نشریات فنی مروری (دارای فروست ) یک مورد مقالات علمی پژوهشی خارجی (Q1) دو مورد ( Q2 ) و مقالات علمی پژوهشی خارجی ( 3 Q ) یک مورد به نشر رسید.یافته قابل ترویج به نشر رسیده نیز یک مورد بوده است.نشریات فنی مروری دارای فروست یک مورد و مقالات علمی وپژوهشی معتبر داخلی وخارجی پنج مورد به نشر رسیده اند. 15 مقاله نیز در مجلات ترویجی منتشر شد. در زمینه تعاملات بین المللی نیز یک مورد حضور در کنفرانس های معتبر بین المللی داشته ایم . در برگزاری دوره و کارگاه آموزشی بین المللی داخلی یک مورد بوده است .

مشکلات پژوهشی:

کمبود اعتبارات پژوهشی مستقل ،فرسودگی زیر ساختها وتجهیزات در ایستگاه قره سو و آزمایشگاه های مرکز،کمبود نیروی انسانی متخصص باتوجه به وظیفه مندی مرکز ونیازهای پژوهشی استان ،عدم همکاری موثر اداره کل شیلات در جذب اعتبارات از استان و ارتباط با بخش خصوصی و عدم در اولویت قرار گرفتن پژوهش های حوزه شیلات آبزی پروری در برنامه های کلان استان

فعالیتهای ترویجی وتجاری 1401 مرکز :

برنامه روز مزرعه 3 مورد 149 نفر آموزش – کارگاه آموزشی ترویجی 4 مورد 234 نفر روز آموزش –بازدید طرح یاوران تولید 25 مورد –دوره آموزشی کارشناسان پهنه 7 مورد 30 نفر روز آموزش –نشست ترویجی با اتحادیه ها 2 مورد-نشست ترویجی با اتحادیه ها و جلسات ترویجی وکارگروه ها همچنین مدیریت مزارع پرورش میگو و مدیریت تغذیه در قفس توسط کارشناسان پهنه ،مدیران و محققین ،نشست با اتحادیه و پرورش دهندگان ماهیان گرمابی شرق گلستان برگزاری دوره وکارگاه آموزشی درباره پرورش میگو با همکاری پژوهشکده میگوی کشور و پژوهشکده اکولوژی دریای خزر . در نهایت دکتر حافظیه از تلاشهای مدیریت وهمکاران مرکز تشکرنمودند و دکتر  قائد نیا نیز با تشکر از زحمات همکاران توصیهایی ارائه نمودند همچنین دکتر حسین زاده از تعامل مثبت مرکز با سایر پژوهشکده ها و مراکز قدر دانی نمودند و دکتر شریف روحانی از فعالیتهای مرکز در خصوص ماهیان تزئینی قدردانی وتوصیه هایی در خصوص ورود بیشتر مرکز در زمینه پرورش ماهیان خاویاری در پن در خلیج گرگان ارائه نمودند.