در تاریخ 28/8/1401 جلسه ای با مدیر کل دامپزشکی استان در جهت هم افزایی و همکاری های بیشتر در زمینه تحقیقات میگو در مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی- گرگان برگزار گردید. در این جلسه، دکتر آقائی مقدم (رئیس مرکز) دکتر حسینی و دکتر قره وی از مرکز و دکتر کاووسی (مدیر کل دامپزشکی استان) و دکتر فکوری (رئیس اداره بهداشت آبزیان اراده کل دامپزشکی) حضور داشتند. در ابتدای جلسه گزارشی در خصوص کندی رشد میگوی موجود در سایت میگوی گمیشان و ضرورت اجرای پروژه شناسایی و پایش بیماری EHP در سایت گمیشان ارائه گردید و سپس دکتر آقائی مقدم توضیحاتی در خصوص وضعیت تولید در سایت ارائه کردند. درادامه دکتر کاووسی در کنار پایش بیماری اولویت اول استان و سایت را راه اندازی تکثیر میگو در استان اعلام کردند و در این خصوص بر اهمیت جایگاه مرکز تحقیقات تاکید نمودند. در این خصوص قرار شد جلسات دیگری هم برای انجام پروژه های مشترک برای میگو و سایر آبزیان مثل ماهیان خاویاری و گرمابی برگزار شود. در نهایت مقرر گردید که مرکز تحقیقات پروپوزال پایش بیماریهای عفونی WSD ، AHPND و EHP را بصورت یک پروژه واحد به دامپزشکی ارائه دهد.  در پایان نیز بازدید کوتاهی از آزمایشگاه بهداشت آبزیان مرکز صورت گرفت.