این جلسه باحضور مدیرکل توسعه ی سرمایه گذاری استانداری، مدیرکل شیلات، رییس مرکز تحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی گرگان، مدیرامور ماهیان خاویاری کارشناسان محیط زیست، امورآب، اموراراضی و کارشناسان اداره کل شیلات و بمنظور بررسی راهکارهای توسعه پرورش ماهیان خاویاری دراستان، درمحل سالن جلسات اداره کل شیلات استان گلسات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی گرگان، دراین جلسه ابتدا دکتر جباری مدیرکل شیلات ، درخصوص لزوم توسعه این صنعت دراستان واستفاده از آب دریا جهت پرورش توضیحاتی داد و گفت: با توجه به وجود تالاب بین المللی گمیشان و خلیج گرگان، تنها 2ونیم کیلومتر سواحل گلستان درارتباط با دریا بوده و امکان واگذاری جهت پرورش ماهیان خاویاری رادارند. مهندس وفایی مدیرکل توسعه سرمایه گذاری استان نیز گفت با توجه به امکانات موجود، دستگاه ها باید درخصوص مکانیابی و رفع موانع همت کنند. دکتر عقیل نژاد مدیر امورماهیان خاویاری نیز گفت جهت مکانیابی باید مسئله آب شیرین مدنظر قرارگیرد. دکتر آقایی مقدم رییس مرکزتحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی گرگان نیز جهت هر گونه کمک درخصوص مکانیابی و امکانسنجی پرورش ماهیان خاویاری درسواحل جنوب شرق اعلام آمادگی نمود. دکتر خیرآبادی و مهندس شفیعی از محیط زیست و امورآب نیز درخصوص تعیین حریم بسترتالاب گمیشان توضیحاتی ارائه نمودند. مهندس جهانشانی از کارشناسان محیط زیست نیزدرخصوص پیشینه مجوزهای کارگاه ها و مجتمع های ماهیان خاویاری در استان توضیحاتی داد. در پایان مقررگردید ضمن تسریع در روند تعیین حریم تالاب، بازدید میدانی از 3 نقطه مورد نظر اداره کل شیلات انجام گیرد.