این جلسه درروز سه شنبه 10/8/1401 در سالن کنفرانس مرکز وبا حضور ریاست و جمعی از همکاران و نمایندگان برخی شرکت های دانش بنیان فعال در پارک علم و فناوری استان گلستان بمنظور تبیین نیازهای فناورانه برگزار شد ،به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی در ابتدا دکتر آقایی مقدم ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه ،توضیحاتی در خصوص روند ایجاد رویداد نوآورانه کار آفرین در پارکهای فناوری استان با همکاری شرکتهای دانش بنیان ارائه نمودند .در ادامه دکتر غفاری رئیس پارک علم و فناوری نیز با تشکر از برگزاری این نشست حذف روند طولانی در انجام رویداد را مورد اشاره قرار دادند وتوضیحاتی در خصوص برخی رویدادهای کار آفرین نوآورانه در سایر نهادها و برآورده شدن نیازهایی که منجر به ایجاد کسب و کار و اشتغالزایی شده را ارائه نمودند.همچنین مدیران عامل شرکت ارمغان سلامت،شرکت هوشمندکهربای پارس،شرکت مهاویرادشت ،شرکت سهامی خاص حق بین وشرکت زیست گستر نیز در خصوص توانمندیهای شرکتهای فوق در انجام رویدادهای کارآفرین نوآورانه دانش بنیان در سایر زمینه های مورد فعالیت خود بیاناتی ایراد و آمادگی خود را در زمینه انجام این فعالیتها در عرصه های شیلاتی ابراز نمودند.در ادامه دکتر سید مرتضی حسینی به تبیین نیازهای فناورانه احصا شده استان گلستان شامل: ایجاد ارزش افزوده با استفاده از ضایعات آبزیان ،استفاده مجدد از پساب فرآوری آبزیان ،تولید غذای زنده ،کاهش عارضه سرقرمزی میگو،طراحی اپلیکیشن فروش آبزیان،تولید مولد زالوی طبی ،تولید خوراک ماهی کپور وآمور وتولید ادوات مورد نیاز هوشمندسازی مزارع پرداختند.در انتها مقرر شد مدیران هر یک از شرکتها موارد فوق را بررسی وفرم پیشنهادی خودرا در خصوص حل این مشکلات تکمیل وبه دبیرخانه رویداد ارسال نمایند.