اولین جلسه کمیته فناوری نانو باحضور رییس مرکزتحقیقات آموزش کشاروزی ومنابع طبیعی استان، روسا و نمایندگان مراکز تحقیقاتی، نمایندگان دانشگاه گلستان و آزاد و مسئول پژوهش سازمان جهاد استان درمحل مرکز تحقیقات برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان ، دراین جلسه ابتدا دکتر فرجی درخصوص اهداف تشکیل این کمیته توضیحاتی داد و گفت یکی از مهمترین اهداف احصاء نیازهای فناورانه در بخش­های مختلف است. ایشان سپس درخصوص نحوه تامین اعتبار این نوع پروژه ها اضافه نمود منابع مافی از محل صندق های پژوهش و فناوری، تسهیلات با بهره کم، منابع بانک کشاورزی، منابع محدوداز سازمان تحقیقات و 1% اعتبارات پِژوهشی دستگاه های اجرایی قابل جذب می باشد.سپس یکایک اعضای کمیته ضمن معرفی خود پیشنهاداتی ارائه نمودند. دراین خصوص دکتر آقایی مقدم تشکیل این کارگروه را مثبت ارزیابی نمود ودرخصوص احصاء نیازهای فناورانه گفت دستگاه های اجرایی باید این نیازرا احساس نموده و دراولویت خود قراردهند. پس حتماباید کارگروه هایی هم در مراکز تحقیقاتی و با حضور نمایندگان بخش های اجرایی تشکیل شود. اولین پیشنهادیه پژوهشی با عنوان افزایش قوه نامیه بذر کنجد با استفاده از نانو کود ها توسط دکتر ارزانش مطرح گردید و به بحث و گفتگو گذاشته شد. دکتر عبادی از دانشگاه آزاد گرگان نیز درخصوص محدودیت های استفاده از نانو ذرات در صنایع غذایی توضیحاتی داد و گفت در این زمینه باید با احتیاط بیشتری قدم برداشت. درپایان دکترفرجی رییس مرکزتحقیقات آموزش کشاروزی ومنابع طبیعی استان ضمن تشکر از حضور در جلسه گفت چنانچه در مراکز تحقیقاتی توانمندی های زیرساختی و کارشناسی درموضوعات نانوهم وجود دارد اعلام شود.