به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی گرگان، نشست تخصصی میگو با حضور کارشناسان مرکز تحقیقات و کارشناسان اداره کل شیلات استان درمحل مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی تشکیل گردید. دراین جلسه دکتر آقائی مقدم گقت با توجه به تولید حداقلی در فاز یک سایت میگوگمیشان و آمادگی فاز2 جهت اضافه شده به چرخه تولید، رفع مشکل تولید بچه میگو و بی نیازی از وارد کردن بچه میگواز سایر استان ها الزامی است. و همچنین اضافه نمود همکاری فی مابین مرکز تحقیقات، اداره کل شیلات و دامپزشکی در دررفع مشکلات، حفظ و ارتقای چرخه تولید الزامی ست. در این جلسه ضمن بررسی سابقه و ابعاد مختلف تکثیر میگو در استان و چالش های تولید تجاری، مقرر گردید موضوع بصورت یک طرح جامع تحقیقاتی و با همکاری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و بهره گیری از توان علمی و عملیاتی  پژوهشکده میگوی کشور به استان ارائه گردد.