این دیداربمنظورمعرفی مرکزتحقیقات وایستگاه تحقیقات شیلاتی قره سووفعالیت های اثربخش آن، با حضورآقای غراوی فرمانداربندرترکمن، رییس مرکز تحقیقات و رییس ایستگاه قره سو در دفترفرمانداری بندرترکمن انجام گرفت. به گزارش روابط عمومی مرکزتحیقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان، دراین دیدار ابتدا آقای غراوی فرمانداربندرترکمن ضمن عرض خیرمقدم، وظیفه تحقیقات در توسعه فعالیت های شیلاتی استان را مهم ارزیابی نموده وگفت باید به تحقیقات توجه بیشتری شود. دکتر آقایی مقدم نیز ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص فعالیت مهم تحقیقات دراستان نظیرمعرفی میگوی وانامی به صنعت آبزی پروری استان وسابقه و تحقیقات مهمی که درایستگاه قره سو انجام شده، درخواست همکاری فرمانداری در رفع مشکل زمین ایستگاه و جذب اعتباربرای احداث مزرعه الگویی پیشرفته را مطرح نمود. درپایان مقررگردید بازدیدی ازایستگاه قره سوتوسط فرماندارانجام گیرد.