در این دیدار در ابتدا آقای دکتر آقایی مقدم ضمن خیر مقدم، به معرفی مرکز و فعالیتهای اثر بخش ،چالش های شیلاتی در استان توضیحاتی ارائه نمودند.سپس دکتر مصطفی شریف روحانی قائم مقام  موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ضمن تشکر از زحمات پرسنل در خصوص تعامل بیشتر با ادارات کل شیلات ،دامپزشکی و استانداری در زمینه فعالیتهای شیلاتی تاکید کرد و افزود با توجه به توسعه صنعت پرورش میگو در استان ،آبهای نامتعارف ،سواحل وپتانسیل های استفاده از زمینهای کم بازده در استان گلستان ،مرکز تحقیقات فعالانه در این موارد ورود نموده و ضمن بررسی شاخص های توسعه پایدار در خصوص اجرای پروژه های اثر بخش و اشتغال آفرین با همکاری اداره کل شیلات و جذب اعتبارات استانی اقدام نماید.در ادامه همکاران ضمن معرفی خود در خصوص موارد یادشده به بحث و گفتگو و ارائه پیشنهاد پرداختند.