دیدار صمیمانه ی دکتر شریف روحانی به همراه دکتر آقایی مقدم و همکاران مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی - گرگان با دکتر آخوندی پیشکسوت و از پیشگامان صنعت شیلات با حضور مهندس آخوندی رییس اتحادیه ماهیان‌ گرمابی استان گلستان (فرزنددکتر) در منزل ایشان انجام شد.

در این بازدید ابتدا دکتر آخوندی ضمن عرض خیر مقدم به گوشه ای از فعالیت هایشان در خصوص احداث مراکز متعدد بازسازی ذخایر و مولد سازی در شمال و جنوب کشور اشاره نمود و سپس درخصوص نیاز امروز در حوزه شیلات گفت: بحث اثر تورهای پره بر ذخایر بنتوز سواحل، تکثیر و‌معرفی کفال خاکستری به آبزی پروری استان و کشور، تکثیر ماهی سفید نژاد پاییزه و تکثیر و پرورش ماهی قره برون بعنوان گونه بومی سواحل ایرانی مواردیست که ورود جدی تحقیقات رامی طلبد.

دکتر شریف روحانی نیز ضمن بیان مواردی  چند از فعالیت هاو خدمات  دکتر آخوندی در خصوص فعالیت های فعلی تحقیقات و چالش های پیش رو مطالبی بیان نمود. دکتر آقایی مقدم نیز در خصوص پرورش کفال خاکستری در استان گلستان توضیحاتی ارائه دادند. در پایان به رسم یادبود لوح تقدیر و هدایایی  از طرف ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور تقدیم دکتر آخوندی گردید.