برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی بابیماری نو پدید نکروز حاد هپاتوپانکراس میگوی  وانامی        

این کارگاه روز دوشنبه مورخه 3/5/1401 از ساعت 9صبح تا 12 توسط مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی – گرگان با همکاری شرکت تعاونی میگوپروران گمش تپه گلستان ،اداره کل دامپزشکی استان گلستان،اداره کل شیلات استان گلستان و مدیریت هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان گلستان   برگزار میگردد.

آدرس ولینک شرکت در این کارگاه :

https://vc.areeo.ac.ir/ch/giwasrc

نام کاربری عمومی : giwasrc-u

پسورد : G8239