این بازدید به منظور بررسی وضعیت تولید و پرورش ماهیان در این مزرعه و آشنایی با  موانع و تنگناهای احتمالی در آن و ارائه راهکارهای بهینه به منظور بهبود روند پرورش و رفع موانع تولید، در قالب طرح یاوران تولید صورت گرفت. که از قسمتهای مختلف  بازدیدبعمل آمد و وضعیت مزرعه از نظرروند پرورش باتوجه به شرایط آب وهوایی و اقلیمی منطقه همچنین نوع غذا ،شیوه غذا دهی ،میزان و تعداد دفعات غذادهی ، اوضاع کمی وکیفی آب مورد استفاده ،بهره گیری از خدمات مشاوره ای کارشناسان شیلاتی و چگونگی کنترل بهداشتی ماهیان توسط کارشناسان مرتبط با توجه به تعدادماهیان پرورشی ، مورد بررسی قرار گرفت و به منظور بهبود و افزایش میزان تولید وایجاد اشتغال پیشنهادات لازمه ارائه شد.