این جلسه در اداره شیلات گنبد کاووس با حضور مدیر کل و معاون آبزی پروری شیلات استان ،  رئیس مرکز و کارشناسان آبزی پروری و ترویجی مرکز ،  ریاست و کارشناسان اداره شیلات گنبدکاووس و اعضای اتحادیه و پرورش دهنگان ماهیان گرمابی شرق استان به منظور بررسی هم اندیشی رفع موانع تولید و افزایش کارآیی مزارع پرورش ماهیان گرمابی برگزار گردید. در ابتدا دکتر جباری مدیرکل شیلات استان ضمن عرض خیر مقدم ، به بیان نقش و اهمیت افزایش تولید و به کارگیری بهینه از آب در مزارع پرورشی اشاره کرد . پس از آن دکتر آقایی مقدم رئیس مرکز در خصوص همکاری فیمابین مرکز برای برگزاری کارگاههای آموزشی، فعالیت های پژوهشی و ترویجی، حضور محققین مرکز در مزارع در جهت رفع مشکلات و بهره وری بهتر از مزارع در جهت رشد و افزایش تولید مزارع و همکاری در اجرای پروژهای تحقیقاتی با مشارکت بخش خصوصی توصیحاتی ارائه دادند. همچنین مهندس میر هاشمی در خصوص پرورش گونه های دیگر مانند اردک ماهی و نقش مکانیزاسیون در افزایش تولید توصیحاتی دادند. پس از ایشان مهندس حق پناه در خصوص لزوم همکاری اتحادیه و پرورش دهندگان و اداره کل شیلات در فعالیت های ترویجی و کارگاههای آموزشی ترویجی و حضور محققین در مزارع  در راستای افزایش تولید ماهیان گرمابی توصیحاتی دادند. همچنین دراین جلسه برخی از اعضای اتحادیه و پرورش دهندگان در خصوص مشکلات و مسائل این صنعت مانند حق آبه، افزایش قیمت نهاده ها، کاهش تمایل مردم نسبت به خرید ماهی به دلیل مشکلات معیشتی و مشکلات صادرات محصولات ماهی را عنوان نمودند. در انتها دکتر جباری در خصوص حل مشکلات ، ضمن همکاری با مرکزتحقیقات شیلات استان در خصوص رفع مشکلات و موانع موجود در امر پرورش ماهیان گرمابی قول مساعدداد.