چهارمين جلسه كميته برنامه ريزي و نظارت بر رهاسازي بچه ماهيان دريايي استان، با حضور مدير كل دفتر بازسازي و حفاظت از ذخاير ژنتيكي آبزيان سازمان شيلات ايران، سرپرست اداره كل شيلات گلستان، مدير امور ماهيان خاوياري و رئيس مركز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي ـ گرگان و روساي مراكز بازسازي ذخاير استان و ساير اعضا اين كميته، در محل سالن جلسات اداره كل شيلات گلستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي مرکزتحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی - گرگان، سرپرست اداره كل شيلات گلستان در خصوص مصوبات اين جلسه گفت: با توجه به كاهش ذخاير ژنتيكي ماهيان خاوياري و اهميت بازسازي ذخاير اين ماهيان ارزشمند، دستورالعمل جامعي با همكاري انستيتو تحقيقات بين المللي ماهيان خاوياري، موسسه تحقيقات، مديريت امور ماهيان خاوياري استانها و ادارات كل سه استان شمالي، در خصوص افزايش ضريب بازماندگي مولدين موجود در كارگاه ها در تمامي مراحل شامل نگهداري قبل و بعد از عمليات تكثير، تدوين مي گردد.
مهندس اسماعيل جباري با اشاره به اهميت نگهداري مولدين ماهيان خاوياري افزود: مقرر گرديد مديريت امور ماهيان خاوياري با مراكز بازسازي ذخاير استان، در خصوص نگهداري مولدين نارس يا مولدين صيد پاييزه، تا فرا رسيدن زمان مساعد تكثير همكاري لازم را به عمل آورد.
وي بيان داشت: ارزيابي متغيرهاي موثر و بالقوه داخلي و محيطي مانند نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدهاي مراكز بازسازي ذخاير در استان و همچنين پايش ظرفيت اكولوژيكي رودخانه هاي گرگانرود و قره سو در دستور كار مركز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي – گرگان قرار مي گيرد.
سرپرست اداره كل شيلات گلستان گفت: يكي از مسائل مهم بازسازي ذخاير ماهيان خاوياري استان در حال حاضر كاهش صيد مولدين خاوياري و ناهمگوني تركيب جنسيتي مولدين صيد شده است. مقرر شد اداره كل شيلات استان گلستا   ن با همكاري مركز تحقيقات ذخائر آبزيان آبهاي داخلي گرگان و مديريت امور ماهيان خاوياري استان، دلايل اين موضوع را بررسي و نتيجه را به دفتر بازسازي ذخاير سازمان شيلات ايران اعلام خواهد كرد.
همچنين در اين جلسه دبير كميته برنامه ريزي و نظارت بر رهاسازي بچه ماهيان دريايي استان گفت: تاكنون و با گذشت قريب به يك ماه از آغاز زمان ذخيره سازي در آبهاي استان، 470 هزار قطعه بچه ماهي خاوياري و بالغ بر 20 ميليون قطعه بچه ماهي استخواني در دو رودخانه قره سو و گرگانرود رهاسازي و راهي درياي خزر شد.
دكتر محسن يحيايي در پايان افزود: پيش بيني مي شود تا پايان رهاسازي تعداد 45 ميليون قطعه انواع بچه ماهي خاوياري و استخواني در رودخانه هاي استان رهاسازي گردد.