مراسم نمادین رهاسازی بچه ماهیان خاویاری و استخوانی به رودخانه گرگانرود توسط اداره کل شیلات گلستان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، فرماندار گمیشان، مدیرکل، معاونین و روسای مراکز بازسازی ذخایراستان، مدیرکل بازسازی ذخایرسازمان شیلات ایران، مدیر کل ، روسای امورماهیان خاویاری، مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان، یگان حفاظت، ائمه جمعه، روسای تعاونی های پره وجمعی از کارشناسان مراکز درکرانه رودخانه گرگانرود در منطقه خوجه نفس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی گرگان، در این مراسم ابتدا بطورنمادین تعدادی از بچه ماهیان خاویاری واستخوانی کلمه و کپور توسط مقامات رهاسازی گردید. سپس در جلسه ای که بدین منظور در محل یگان حفاظت در منطقه برگزارگردید ابتدا دکتر جباری ضمن عرض خیرمقدم، در خصوص اهمیت ونقش فعالیت تکثیر و رهاسازی بچه ماهیان استخوانی و خاویاری دربازسازی ذخایراین ماهیان باارزش در دریا توضیحاتی دادو گفت: رودخانه ها دیگردر این زمان بدلیل کاهش حجم آبی و افزایش شوری آمادگی پذیرش تعداد زیاد بچه ماهیان را نداشته و لزوم احداث یک آببندان در جواررودخانه ورهاسازی بچه ماهیان با استفاده از آب آن را خاطرنشان نمود. سپس دکتر کرمی راد مدیرکل بازسازی ذخایر سازمان شیلات ایران درخصوص شرایط نامناسب رودخانه ها ودریا بدلیل تغییر اقلیم و لزوم همکاری حمایت استانداری درامربازسازی ذخایر مطالبی عنوان نمود. دکتر آقایی مقدم نیز درخصوص نقش مرکز تحقیقات در پایش رودخانه ها و نظارت دقیق بر روند رهاسازی توضیحاتی بیان نمود. دکتر دهنوی ضمن تشکر از تمامی دست اندرکاران، درخصوص همکاری همه جانبه استان قول همکاری داد.