دکتر آقایی مقدم درسومین جلسه کمیته برنامه ریزی و نظارت بررهاسازی بچه ماهیان دریایی اداره کل شیلات که با حضورمدیرکل، معاون صید وصیادی، روسای مراکز بازسازی ذخایر، نماینده گان مدیریت ماهیان خاویاری و یگان حفاظت تعاونی های پره و کارشناسان مرتبط در محل سالن جلسات اداره کل و بمنظور ارائه گزارش روند رهاسازی برگزار گردید شرکت نمودند.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان، در این جلسه ابتدا دکتر یحیایی ضمن عرض خیرمقدم به قرائت دستورجلسه پرداخت. درادامه روسای مراکزبازسازی ذخایربه ارائه گزارش رهاسازی پرداخته و تعداد رهاسازی بچه ماهیان قره برون را 470 هزار قطعه، بچه ماهی کلمه 9 میلیون قطعه و بچه ماهی کپور دریا را حدوداً 5/2 میلیون قطعه تاکنون گزارش نمودند. دکترآقایی مقدم ضمن خدا قوت به همکاران بازسازی ذخایرلزوم اجرای پروژه های اثر بخش در بازسازی ذخایراز جمله SWOT ، بررسی اکولوژی رودخانه های مرتبط با رهاسازی و بررسی کمی و کیفی بچه ماهیان خاویاری واستخوانی را متذکر شدند. دکتر جباری مدیر کل شیلات استان نیز با تقدیر از همکاری مرکز تحقیقات، مدیریت ماهیان خاویاری و تعاونی های پره در رهاسازی، گفت درخصوص اعتبارات استانی جهت پروژه های بازسازی ذخایرپیگیری های لازم انجام خواهد شد. در پایان مقررشد کنترل کیفی و کمی آب دورودخانه قره سو و گرگانرود توسط  مرکز تحقیقات با همکاری مراکز بازسازی ذخایردر طول دوره رهاسازی بطورمستمرانجام گیرد.