برگزاری جلسه عمومی در 21 اسفند باحضور کلیه پرسنل و همکاران
در این جلسه در ابتدا ریاست محترم مرکز گزارشی از فعالیتهای انجام شده و دردست انجام ارائه و توصیه ها وراهکارهایی برای بهبودفعالیتهای برونداد محور و یافته دار و کاربردی که منجر به تولید محتوای علمی مفید برای جامعه و بهره برداران و ارتقاءجایگاه علمی مرکز در بین سایر مراکز و پژوهشکده ها بر تلاش همکاران برای دستیابی به پله های برتر علمی اخذ پروژه های فنی تخصصی و کاربردی که منجر به یافته های علمی ترویجی منجر به توسعه فعالیتهای کاربردی بهره برداران و سایربخشهای اجرایی ونهایتا ًارتقای علمی در سطح منطقه وملی و بین المللی مرکز را در حوزه تحقیق ،توسعه ،یافته های کاربردی جدید ،توسعه اشتغال و غیرو خواهد شد.در ادامه دکتر سید مرتض حسینی نیز به ارائه عملکرد سال 1400 پرداختند و سایر همکاران نقطه نظرات اصلاحی و کیفی خود را ابراز نمودند . در پایان جلسه با صلواتی بر محمد وآل محمد خاتمه یافت.