به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی گرگان، نهمین جلسه اتاق فکر مرکز  با حضور ریاست و اعضا، درمحل سالن کنفرانس برگزار شد. ابتدا دبیر جلسه مهندس قرنجیک در خصوص دستور جلسه با عنوان: بررسی جدول انتقال فناوری های نوین در امنیت غذایی  توضیحاتی داد. سپس دکتر آقایی مقدم رییس مرکز- توضیحاتی درخصوص جدول ارسال شده از موسسه بیان نمود و موضوع جهت بررسی و ارائه پیشنهادات به بحث و گفتگو گذاشته شد. در پایان  9 مورد تحقیقاتی شامل 7 مورد درخصوص مدیریت تولید و 2 مورد درخصوص فرآیندهای زیست محیطی پیشنهاد و ثبت گردید.