بررسی صید غیرمجاز و چالشهای موجود در تعاونیهای صیادی محدوده استان گلستان

سمینار تخصصی بررسی صید غیرمجاز و چالشهای موجود در تعاونیهای صیادی محدوده استان گلستان با حضور معاون صید و صیادی و کارشناسان اداره کل شیلات، فرمانده و معاون حفاظت منابع آبزیان استان گلستان درمحل مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی گرگان دراین سمینار تخصصی ابتدا ریاست مرکزضمن عرض خیر مقدم به مهمانان وحاضرین در زمینه نقش و اهمیت آبزیان وتاثیرات مخرب صید غیر مجاز بر میزان برداشت صید مسوولانه وجامعه صیادی و مردم استان توضیحاتی ارائه نمود و سپس سیمینار علمی و تخصصی توسط مهند س لاریجا نی ارائه گردید.

مهندس لاریجانی ضمن بررسی و توضیحات کامل در زمینه صیدغیرمجازوچالشهای موجود درآن ونقش صید غیر مجاز در نابودی ذخایر دریاچه خزر، راههای مقابله با آن و موانع موجود دراجرای  قانون مقابله با صید غیرمجاز و مشکلات اجرای قانون را تشریع نمود وجهت مقابله با آن  طرح سه مرحله ای کوتاه مدت و میان مدت و طولانی مدت را ارائه نمودند. در پایان سمینار، دکتریحیایی معاون صید وصیادی به تشریع مشکلات موجود درزمینه صیدغیرمجاز و مشکلات شیلات استان و محیط زیست استان وموانع موجود دراین زمینه پرداخت ومهمترین مشکل شیلات استان  درعدم اجرای دقیق مبارزه با صید غیر مجاز را بیکاری شدید و مشکلات معیشتی عنوان نمود در ادامه فرماندهی حفاظت منابع استان هم به تشریع موانع موجود درعدم اجرای اصولی با معضل قاچاق آبزیان پرداخت وعدم تخصیص اعتبارات جهت خرید و تجهیزقایق و ابزارآلات مقابله با صید غیر مجاز وعدم جذب نیروی انسانی کافی وآموزش دیده وهماهنگ نبودن ارگان های  مسوول و مهمترازهمه جریمه های کم که اثر بازدارندگی نداشته، عدم  قانون مستحکم و گنجاندن کلمه قاچاق به جای کلمه غیر مجاز به ماده قانونی مبارزه با صید آبزیان و  خلاء قانونی را مطرح کردند. دکتر آقایی مقدم نیز درخصوص اثر مخرب این فعالیت بر انگیزه اعضای زحمتکش تعاونی های پره، اثرات مخرب بر ذخایر و مشکلات امنیتی در استان توضیحاتی داد. درپایان مقررگردید جلسه تخصصی بعدی با حضور محققین پژوهشکده ها ومراکز تحقیقاتی و شیلاتی و دانشگاهی  سایر استانهای شمالی ( گیلان و مازندران ) برگزار گردد.