در تاریخ1400/07/04 بمنظورهمکاری و ارائه راهکارهای عملی، تیم محققین معین مرکز تحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی، بازدیدی از مزارع شرکت مامسا درسایت میگوی گمیشان انجام دادند.

به گزارش روابط عمومی مرکزتحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی، در این بازدید از بستر، زئوپلانکتون، زئو بنتوز و فیتو پلانکتون چند استخر پرورش نمونه برداری شد و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب ثبت گردید. این اطلاعات جمع آوری شده و در پایان در قالب اطلاعات قابل استناد، دستورالعمل و شیوه نامه تقدیم صاحبان مزارع می گردد.