در تاریخ 1400/06/27نشست مشترک با مدیرمحترم ترویج جهاد کشاورزی استان گلستان درخصوص هماهنگی فعالیت های ترویجی، یاوران تولید و برگزاری دوره های آموزشی با همکاری محققین معین درجهاد کشاورزی استان برگزارگردید.

بنا به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان، درنشستی که بین رابط ترویج این مرکز و مسئول محترم مدیریت ترویج جهاد استان - دکتر سبزه - در مورخ 1400/06/27 برگزار گردید. در طی این نشست موضوعات  آموزش کارشناسان پهنه ، وضعیت محققین معین مرکز و تشکیل کارگروه مشترک یاوران تولید و اجرای پروژه های مشترک ترویجی و بازدید از استخرهای دومنظور با کارشناسان و مروجان پهنه آن مدیریت مورد بحث و تبادل قرار گرفت. درپایان مقررگردید کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی آبزی پروری برای مروجین پهنه استان توسط مرکز برگزارگردد ودر خصوص انجام عملیات میدانی یاوران تولید و در اختیار قراردادن وسیله نقلیه و برگزاری روز مزرعه و هفته انتقال یافته ها نیز همکاری های لازم ومتقابل انجام گیرد.