نشست با رئیس هئیت مدیره اتحادیه پرورش دهندگان ماهیان گرمابی گنبد کاووس و توابع

بجهت بررسی راهکارهای همکاری مرکز تحقیقات و آبزی پروران، نشستی مابین رابط ترویج مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان و رئیس هئیت مدیره اتحادیه پرورش دهندگان ماهیان گرمابی گنبد کاووس، مینودشت، کالیگش و کلاله دردفتر اتحادیه در شهرستان گنبد کاووس در محل دفتر اتحادیه برگزار گردید.

بنابه گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان،  دراین نشست در باره راهکارهای مختلف پرورش ماهی در زمان خشکسالی و کم آبی، راهکارهای اصولی و مکانیزه کردن پرورش ماهیان گرمابی جهت بهره برداری و تولید بهتر، نیز همکاری متقابل اتحادیه با مرکز تحقیقات در خصوص آزمایشات فیزیکی وشیمیایی آب مزارع، آموزش بهره برداران، معرفی گونه های جدید جهت پرورش توام و استفاده از آبهای نامتعارف ، مشاور و همکاری های مختلف درخصوص آبزی پروری طی تفاهم نامه های متعدد مورد بحث و تبادل قرار گرفت.