کارشناسان مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان ابهای داخلی ـ گرگان در اجرای طرح یاوران تولید در مزرعه پرورشی ماهیان قزل آلای دکتر حشمتی واقع درفاضل آباد استان گلستان حضور یافتند و ضمن بازدید از نزدیک با مسائل و مشکلات پرورشی مزرعه آگاه شدند.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان، در این بازدید که رئیس بخش ارزیابی ذخایر مرکز دکتر حسینی به همراه کارشناس بخش حضور داشتند، از قسمتهای مختلف مزرعه صورت گرفت ، نکاتی در ارتباط با مدیریت پرورش و تغذیه به مدیریت مزرعه توضیح داده و راهنمایی های لازم انجام گردید. همچنین با توجه به عدم رعایت حفظ امنیت زیستی در مزرعه مقرر شد پروتکل حفظ امنیت زیستی مزرعه تهیه و بصورت مکتوب در اختیار ایشان قرار گیرد.