به گفته روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان، در این جلسه ابتدا دکتر یحیایی از مدیران مراکز بازسازی و کارشناسان مراکز تحقیقاتی جهت تولید و رهاسازی بچه ماهیان استخوانی و خاویاری تشکر کرد و سپس مدیران مراکز از کمبودها و مشکلات خود گفته و توانایی افزایش تولید را با رفع مشکلات ابراز داشتند. مهندس پورصوفی نیز درخصوص نحوه ی نظارت بر رهاسازی مرکز تحقیقات در سال 1400 و مشکلات و موانع آن توضیحاتی داد و گفت حضور مرکز تحقیقات نباید بدلیل نظارت بر تعداد رها سازی باشد بلکه باید در طول دوره از زمان تکثیر تا رهاسازی بچه ماهیان بصورت یک پروژه دائمی بوده و حضور مستمر کارشناسان تحقیقات در کنار کارشناسان زحمتکش مراکز بازسازی ذخایر در افزایش تولید و کیفیت بچه ماهیان رها سازی شده موثر باشد. در نهایت دکتر یحیایی از برنامه ریزی کمیته رهاسازی و فعالیت های آنها تشکر و تقدیر کردند.