بمنظور بررسی وضعیت مزارع سایت میگوی گمیشان، محققین معین مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان بعنوان یاوران تولید در مزارع میگوی شرکت مامسا حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی مرکزتحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان ، در این بازدید که در هفته اول شهریورماه انجام گردید از فیتو پلانکتون، زئو پلانکتون، زئو بنتوزنمونه برداری شد و فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب نیز جهت بررسی شرایط پرورش اندازه گیری گردید. در این بازدید ضمن دراختیار قراردادن نتایج ، نکاتی را به مدیریت مزارع توضیح داده و راهنمایی های لازم انجام گردید. مقررگردید پس ازبررسی نمونه های زیستی، نتایج به مدیریت مزرعه ارائه و جهت مدیریت هر چه بهتر آب، بستر و غذای زنده راهکارهایی پیشنهاد گردد