به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان ، در این جلسه ابتدا دکتر یحیایی گزارش کلی از عملکرد رهاسازی مراکز تکثیر در سال جاری ارایه نمود که در بخش ماهیان خاویاری از مرکز شهید مرجانی تعداد 602000 قطعه قره برون در رودخانه رهاسازی شد و تعداد 1200 قطعه فیل ماهی به بخش خصوصی واگذار شده است . در مراکز تکثیر استخوانی در مجموع از دو کارگاه نزدیک به 25000000 قطعه بچه ماهی کپور و کلمه به رودخانه ها رهاسازی شدند.

سپس مهندس شکیبا رئیس مرکز کلمه سیجوال عملکرد رهاسازی سال جاری و مشکلات در روند رهاسازی گزارش نمود، تعداد 5450150 قطعه کپور با میانگین وزن 0/85 گرم و تعداد 10622800 قطعه کلمه با میانگین وزن 0/8 گرم در رودخانه های گرگانرود و قره سو رهاسازی شدند، از این تعداد 47٪ ماهیان در رودخانه قره سو رهاسازی شدند و به دلیل نامناسب بودن کیفیت آب رودخانه قره سو مابقی در گرگانرود رهاسازی انجام گرفت.

مهندس حسن پور نیز امار رهاسازی مرکز سد وشمگیر را 8321000 قطعه از 16 هکتار استخر زیر کشت گزارش نمود .

در ادامه مهندس ایری گفت: در رابطه با عملکرد رهاسازی به وجود مشکلات و موانع در مسیر رهاسازی که یکی از این مشکلات اصلی ترین موضوع نیز می باشد نبود آب شیرین در رودخانه ها است که امسال با توجه به خشکسالی شرایط بدتر از سالهای گذشته بود . لذا تمهیدات لازم در این راستا برای سالهای آینده مدنظر قرار گیرد .در پایان  پیشنهاد شد تادر صورت فراهم بودن همه شرایط رهاسازی مستقیم بچه ماهیان به دریا صورت گیرد  .